Редакция на обява Добави обява

МЗХГ увеличава бюджета по мярка 4.1 с близо 63 млн. лева

06.07.2021 г.
2727
С близо 63 млн. лева се увеличава бюджетът по под-мярка 4.1 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). Средствата са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“.

Увеличаването на бюджета ще допринесе за подпомагане на по-голям брой проектни предложения, водещи до повишаване на конкурентоспособността на животновъдните стопанства. Подмярката цели да се създадат по-добри условия за отглеждане на животните, свързани с повишаване на биосигурността в стопанствата. С предвиденото увеличение се осигурява възможност за обработка на всички постъпили проектни предложения в периода на прием.

По предварителни данни и след приключване на обработката на проектните предложения, това увеличение на бюджета ще създаде предпоставка за подпомагане на проекти, получили до 32 точки съгласно критериите за оценка.

Всички проектни предложения, получили минималния брой точки по критериите за оценка (15 т.), ще бъдат разгледани и при освобождаване на финансов ресурс ще се пристъпи към тяхното одобрение.

Проектът на заповед е публикуван на електронната страница на Министерството на земеделието, храните и горите и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) за писмени възражения и предложения.

Коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 13 юли 2021 г. (включително) на следната електронна поща: rdd@mzh.government.bg.

МЯРКА 4.1 2021 КРИТЕРИИ И ТОЧКИ - ЧУВСТВИТЕЛНИ, ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ:
 • Животновъдство
 • Плодове и зеленчуци
 • Етерично-маслени и медицински култури
КРИТЕРИИ И ТОЧКИ - МЯРКА 4.1 ПРИЕМ 2021 - НАРЕДБА ЗА ДФЗ:
 1. ЧУВСТВИТЕЛЕН СЕКТОР
 2. ГРУПА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ
 3. ПРОИЗВОДИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА ОДОБРЯВАНИ ДОСЕГА В ПРСР 2014-2020
 4. ПЕЧАЛБА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОД.
 5. МЛАДИ ФЕРМЕРИ
 6. ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА
 7. ПРОИЗВОДСТВО НА БИОЛОГИЧНО СЕРТИФИЦИРАНИ ПРОДУКТИ
 8. НАПОЯВАНЕ 
 9. ОПАЗАВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЕИ
 10. ИНОВАЦИИ В СТОПАНСТВОТО
 11. НАТУРА И НЕОБЛАГОДЕТЕЛСТВАНИ РАЙОНИ
 12. МЯРКА 4.1 ПРИЕМ 2021 ЖИВОТНОВЪДСТВО
 • Птицевъдство
 • Свиневъдство
 • Говедовъдство - млечно, месно и смесено направление
 • Овцевъдство - млечно, месно и смесено направление
 • Козевъдство
 • Зайцевъдство
МЯРКА 4.1 ПРИЕМ 2021 НА ПРСР 2014-2020 - НЕМАТЕРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ПО НАРЕДБА:
Общи разходи за предпроектни проучвания, такси и консултантски услуги.
Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси,  необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
Закупуване и инсталиране на софтуер за управление на земеделското стопанство.
Разходите  за въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 
МЯРКА 4.1 2021 - ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ - ИНТЕНЗИТЕТ И РАЗМЕР НА ПОМОЩТА:
Финансовата помощ е в размер на 50 - 75 % от общия размер на допустимите разходи.
Максималният размер на одобрен проект за животновъдство 1 000 000 евро.
Максималният размер за подпомагане на инвестициите на земеделско стопанство за периода на прилагане на програмата е 1 000 000 евро.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ТОЧКИ, КРИТЕРИИ И ИЗИСКВАНИЯ, ДОКУМЕНТИ ОТ ДФЗ ПО МЯРКА 4.1 2021 Г.   - СРОК 30 СЕПТЕМВРИ 2021
 
За повече информация на тел. 0897971491, 02 971 29 22
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG