Редакция на обява Добави обява

Мярка 4.1 за земеделска техника през 2021-а година. Кое е важно да знаете?

20.02.2021 г.
7782
За приемът на проекти по мярка 4.1 през 2021-а година има няколко важни акцента за бенефициентите. 

Максималният размер на допустимите разходи по мярка 4.1 от ПРСР през 2021-а година за един проект ще бъде до 1 000 000 евро при 50% интензитет на подпомагането или до 1 500 000 при 35% субсидия. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника ще бъде до 250 000 евро. По подмярка 4.2 за преработвателните предприятия, максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 2 000 000 евро, при 50% интензитет на подпомагането или до 3 000 000 при 35% интензитет.

Инвестициите за земеделска техника по мярка 4.1  в сектор "Животновъдство", "Овощарство", "Зеленчукопроизводство", както и отглеждането на етерично маслени култури, малини и ягоди, ще се ползват с предимство в точкуването съответно с 20 точки, при предишни 15 точки на проект.

Инвестициите в напояване от собствени водоизточници ще носят допълнително 5 точки във всеки проект по мярка 4.1. Падат ограниченията за земеделската земя по Натрура 2000: от изискуеми 85% площи на: най-малко 70%.

Стартът на приема на проекти по мярка 4.1 и 4.2 ще бъде най-рано през месец Април, въпреки желанието на властите да отворят мерките преди изборите.Това означава, че при евентуално избиране на друга политическа сила в управлението на МЗХГ, приемът по мерките може да бъде отложен значително във времето.

От действащите към момента критерии по подмерки 4.1 и 4.2 отпадна подходът, при който приоритетно се подпомагат проекти, които се изпълняват на територията на селски район. Чрез актуализацията се цели насърчаване на подкрепата за проекти в чувствителни сектори, в това число и сертифицирано биологично производство. Основната цел е проектите да бъдат с акцент към инвестиции, свързани с напояване, околна среда /пречиствателни съоръжения/, внедряване на дигитални технологии, автоматизиране на работните процеси.

Прецизиран е и подходът за определяне на критериите за оценка по подмерките 6.1 и 6.3. По „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ отпада изискването към кандидатите да са получили минимум 33% доход от земеделска дейност за предходната година.

През тази година 458 млн. евро от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) ще бъдат насочени към земеделския сектор, младите фермери и малките стопанства. Това беше одобрено по време на видеоконферентно заседание на Комитета по наблюдение на Програмата. Финансовият ресурс е предвиден за подмерките 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ и 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“.

На заседанието на Комитета по наблюдение бе гласуван и бюджетът на България през преходния период. Страната ни ще разполага с близо 887 млн. евро по ПРСР за 2021 и 2022 г., съгласно Преходния регламент. С около 685 млн. евро ще бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по Програмата в подкрепа на земеделските стопани. Българското земеделие получи и допълнителни 202 млн. евро повече чрез изпълнението на различни мерки по ПРСР. Такава възможност предоставя инструментът “Следващо поколение ЕС”, който е част от Плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от COVID-19.
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG