Редакция на обява Добави обява

Удължават срока за проекти по подмярка 4.1.2 до 30 септември 2024

06.02.2023 г.
2214
Всички кандидати за инвестиционно подпомагане по линия на Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства от мярка 4 на ПРСР 2014-2020 г. са длъжни до 9 февруари тази година да дадат писмените си предложения по новите Насоки за кандидатстване в процедура BG06RDNP001- 4.009 от подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, качени на интернет страницата на ведомството. С тези насоки с една година се удължават крайните срокове за изпълнение на проектите, подавани по тази процедура.

Ако досега малките стопани, подали проекти за инвестиционно подпомагане, е трябвало да ги изпълнят до 15 септември 2023 г., с новите насоки този срок се удължава до 30 септември 2024 г. Това важи и за мониторинговия срок, който се удължава до октомври следващата година.

Другата важна промяна е свързана с личното явяване на кандидата, за да подпише допълнителното споразумение за изменение на договора, като се дава възможност то да бъде подписвано и с електронен подпис.

И така, всички кандидати за инвестиции по тематичната подпрограма, подали проекти, които са съгласни с удължените срокове, трябва лично или чрез упълномощено лице да го заявят по електронен път в ИСУН 2020 с валиден електронен подпис (КЕП). За целта те подписват допълнително споразумение в срок до 10 календарни дни от получаването на уведомлението за сключване на допълнително споразумение към договора. При неявяване или неподписване на този анекс той става невалиден, съобщават от Министерството на земеделието.

След 10 фивруари т.г. очаквайте съответните заповеди от агроведомството, с които ще получите писмата за удължаване на сроковете на вашите проекти.
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG