Редакция на обява Добави обява

Зимни пръскания 2023 - Стопаните подават документи в ДФЗ до 17-и Март (УКАЗАНИЯ)

02.03.2023 г.
1961
До 17 март 2023 г. земеделските стопани могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Бюджетът на държавната помощ за 2023 г. е 8 000 000 лв. Тя има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).

Припомняме, че помощта се предоставя на два етапа. Първият е през пролетта. Той обхваща периода от преминаване на студовете до набъбване на плодните пъпки. При него стопаните получават до 324 лв. на хектар с ДДС за закупени продукти за борба с вредителите.

Средствата, които се предоставят за втория етап, покриват част от разходите на овощарите и градинарите, направени за растително-защитни продукти, които се използват през есента. Те се прилагат в периода на масов листопад и гниене на листата. Размерът на помощта за този етап ще се определи след пренотифициране на държавната помощ за периода след 30.06.2023 г. и след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия. Средствата се изплащат само за продукти за растителна защита, закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл.91, ал.1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичния регистър на БАБХ за разрешените за употреба продукти за растителна защита, на основание чл.6, ал.1 от Закона за защита на растенията.

Важно е да се знае, че се подпомагат направени разходи за продукти за растителна защита, които са извършени след подаване на писмено заявление до Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ), преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.

Заявления за кандидатстване по схемата се приемат в областните дирекции на ДФЗ. Стопаните трябва да отчетат направените разходи и да представят документи за закупените и приложени продукти за растителна защита до 19 май 2023 г. До 30 юни Държавен фонд „Земеделие“ ще изплати финансовата помощ по схемата.
  
У К А З А Н И Я 
 
З А   П Р И Л А Г А Н Е   Н А   С Х Е М А   Н А   Д Ъ Р Ж А В Н А   П О М О Щ
 
“Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2023 година
               
            І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
            1. Правно основание:
1.1. Чл. 26, параграф 2, буква „а” и буква „б”, i и параграф 8, буква „б” от Регламент (ЕС) № 702/2014 г., относно деклариране на някои категории помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията;
1.2. Чл. 12, ал. 1 и ал. 2, т. 1, буква “а” от Закона за подпомагане на земеделските производители (ЗПЗП) (Обн.ДВ.бр.58 от 22 май 1998 г.,изм. и доп.ДВ. бр.51 от 28 юни 2019 г. );
            1.3. Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период (Програмата), одобрена със Заповед № РД 12-12/15.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.
1.4. Решение на Управителния съвет (УС) на ДФ ”Земеделие”, Протокол № 206 от 13.01.2023 г.
            2. Цел на помощта – ограничаване на загубите от разпространението на вредители по трайните насаждения, обект на Програмата  (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), които се повлияват от приложените извън вегетационния период на културите мерки за контрол и ликвидиране, и с които се унищожават зимуващи форми на вредители.
3. Помощта се предоставя за компенсиране на част от разходите на земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза), по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, които се използват за контрол и ликвидиране на вредители, и които са обект на Програмата, в трайните насаждения през зимния период или за т.нар. „зимни пръскания”[1].          
4. Ползватели
4.1. Помощта се предоставя на малки и средни предприятия - земеделски стопани, отглеждащи посочените в т.3, Раздел I трайни насаждения, отговарящи на следните условия:
- да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ бр. 10 от 1999 г., изм. и доп.ДВ. бр.31 от 28.04.2015 г.);
-  да отговарят на определението за малки и средни предприятия, съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014;
- да не са предприятия в затруднено положение[2] по смисъла на чл. 2, т. 14 на Регламент (ЕС) № 702/2014 г.
Изискването предприятието да не е в затруднено положение не се прилага в случаите, съгласно чл. 1, параграф 6, буква „б”, ii, а именно когато предприятието е станало предприятие в затруднено положение поради загубите или щетите, причинени от вредители по растенията.
-   да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ). При наличие на изискуемо и ликвидно вземане на ДФЗ срещу кандидатстващите, помощта се прихваща съобразено с размера на задълженията им;
-   да нямат изискуеми публични задължения към държавния бюджет.
            - да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност;
да не са в производство по ликвидация.
4.2. Бенефициери на помощта са земеделски стопани, отглеждащи посочените в т.3, Раздел I млади (неплододаващи) и плододаващи трайни насаждения.
            5. Срок на прилагане: от датата на разписката за получаване с идентификационен номер на помощта от Европейската комисия,  съгласно чл.9, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 702/2014, до 31.12.2022 г.(съгласно чл. 52 от Регламент (ЕС) № 702/2014), до изчерпване на финансовия ресурс. Съгласно чл. 51, пар. 4 от Регламент (ЕС) № 702/2014 г., помощите, които действат  съобразно настоящия регламент остават освободени за прилагане за период от шест месеца, в който период следват да бъдат адаптирани към разпоредбите на новото законодателство в областта на държавните помощи. В тази връзка крайният срок за прилагане на настоящата помощ се удължава с шест месеца от предвидения краен срок на помощта, но не по-късно от 30.06.2023 г.
            6. Максимален интензитет на помощта: до 100 % от разходите по закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, които се използват за контрол и ликвидиране на вредители при трайните  насаждения, обект на Програмата (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза).
7. Бюджет:
            7.1. Бюджетът на помощта за 2023 г. е  8 000 000 лв.
            Размерът на помощта за всяка година (годишен размер) се определя в годишния бюджет на ДФЗ и се предоставя след решение на УС на ДФ „Земеделие” в рамките на максималния бюджет по схемата.
            7.2. Когато сумата на заявените средства надхвърля размера на определения годишен бюджет, се определя коефициент на редукция, с който се преизчислява размера на помощта на всеки заявител.   
8. Приемливи разходи
            Подпомагат се земеделските стопани, отглеждащи трайни насаждения, посочени в т. 3, до 100% от разходите им по закупуване на продукти за растителна защита за контрол на вредители по трайни насаждения през зимния период, утвърдени в Програмата, в т.ч.:
8.1. Продукти за растителна защита, разрешени в Република България за химичен контрол на вредители по трайни насаждения;
8.2. Продукти за ускоряване процесите на гниене на листата, чрез създаване на благоприятна среда за развитие на полезни микроорганизми (Карбамид, който съгласно Програмата се използва за есенно третиране (пръскане), като средство за ограничаване на хранителната среда, в която зимуват патогените, при условие че е допустим/разрешен за употреба за съответната култура, съгласно Програмата).
 
Продуктите за растителна защита следва да са закупени от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон и притежават удостоверение за търговия с продукти за растителна защита, на основание чл. 91, ал. 1 от Закона за защита на растенията и са вписани в публичен регистър на БАБХ, на основание чл. 6, ал. 1 от Закона за защита на растенията
            Продуктите за ускоряване процесите на гниене на листата, могат да са закупени и от лица, които са търговци по смисъла на Търговският закон.
Подпомагат се следните разходи:
За продуктите за растителна защита и продуктите за ускоряване на процесите на гниене на листата, за контрол на вредители при трайни насаждения, през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура, съгласно Програмата. Размерът на помощта за този етап ще се определи след пренотифициране на държавната помощ за периода след 30.06.2023 г. и след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.
- до 324 лева на хектар с ДДС, за продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при трайни насаждения (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза) през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките, при условие че са допустими/разрешени за употреба за съответната култура, съгласно Програмата.    
Съгласно изискването за наличие на стимулиращ ефект в чл. 6, ал. 2 от Регламент (ЕС) №702/2014 г., се приемат разходи за продукти за растителна защита, които са извършени от подаване на писмено заявление до ДФЗ, преди дейността по съответния етап от борбата с вредителите да е започнала.
9. Недопустими разходи за подпомагане
9.1. Разходи за продукти за растителна защита, които не са разрешени за пускане на пазара и употреба на основание чл. 44 и чл. 45 от Закона за защита на растенията и които не са включени в регистъра на продуктите за растителна защита, за които е издадено разрешение за пускане на пазара и употреба, на основание  чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на растенията;
9.2. Разходи за продукти за растителна защита и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, които не са предвидени като допустими за употреба в Програмата[3] (Всички продукти за растителна защита, които са разрешени и предстои да бъдат разрешени за употреба срещу вредители (семкови и костилкови овощни видове, ягоди, малини и маслодайна роза се считат за неделима част от същата);
            9.3. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС.
9.4. Разходи за продукти за растителна защита, които са направени преди подаване на заявлението по т. 1 от Раздел  ІІ до ДФЗ.
 
            ІІ . РЕД  И ДОКУМЕНТИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ
            1. Земеделският стопанин подава заявление[4] за подпомагане по образец, генерирано от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), в териториалните структури на ДФЗ, по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице. Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ. В заявлението се декларира: площта за кандидатстване; обстоятелството, че попадат в категория малки и средни предприятия; че не е предприятие в затруднено положение; наличие/липса на друго публично финансиране за заплащане на продукти за растителна защита за контрол на вредители по трайни насаждения през зимния период; регистрация по ЗДДС.
2. Съпътстващи документи към заявлението за подпомагане:
            2.1.Извлечение от Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) или  анкетен формуляр (в случай на неочертаване на площите в ИСАК) за обработваните площи.
- при кандидатстване за пролетните третирания: анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2022-2023 г., с посочени площи, за които се кандидатства или таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи за 2023 г. (в случай на очертани площи в ИСАК).
- при кандидатстване за есенните третирания: таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи за 2023 г. (в случай на очертани площи в ИСАК) или анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2022-2023 г. (при неочертаване на площите), с посочени площи, за които се кандидатства. 
            2.2. Решение на компетентния орган на управление на юридическото лице за ползване на помощта;
2.3. Удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще бъде преведена сумата.
2.4. Пълномощно по образец, в  случай на кандидатстване чрез упълномощено лице.
2.5. Документи, издадени служебно в резултат на извършени проверки от отдели ПСМП.
а) извлечение от регистър „Лоши вземания“ в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК), удостоверяващо дали бенефициера има изискуеми задължения към Фонда.
б) извлечение от регистър на Министерство на земеделието (МЗм) по Наредба 3 от 1999 г., удостоверяващо актуална регистрация за земеделския стопанин.
в) таблица на използваните парцели на земеделското стопанство от ИСАК, удостоверяваща ползването на земеделските земи (в случай на очертани площи в ИСАК)
г) анкетен формуляр – справка за дейността за стопанската 2022-2023 г. от регистъра на МЗм по Наредба 3 от 1999;
            д) разпечатка от проверка за открито производство за обявяване в несъстоятелност или обявени в несъстоятелност;
            е) разпечатка от проверка за производство по ликвидация.
ж) разпечатка от проверка за наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет, от официалната интернет страница на НАП. Проверката се извършва служебно към момента на кандидатстване. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициера не подлежи на подпомагане.
3. ДФЗ извършва проверка за верността на информацията, предоставена от кандидата за подпомагане, както и за спазването на изискванията за допустимост на заявлението.
 
ІІІ. РЕД И ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩТА
1. Земеделският стопанин представя пред териториалната структура на ДФЗ  оригинал и копие на оригинална фактура и платежен документ за закупените и приложени продукти за растителна защита за контрол и ликвидиране на вредители по трайни насаждения и продукти за ускоряване на процесите на гниене на листата, съгласно т. 8 от Раздел І на Указанията.
            Копията следва да бъдат заверени с подпис и печат от земеделския стопанин и отдел ”Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП) към Областните дирекции на ДФ”Земеделие”. След заверяване на копията, оригиналните документи следва да бъдат върнати на земеделския стопанин.
            Във фактурата за закупените продукти следва да са отбелязани количеството/бройките и съответната единична цена.
2. Земеделският стопанин представя декларация по образец, в която е направена рекапитулация на вложените количества ПРЗ и/или Карбамид, за „зимно пръскане” според Програмата, заверена от Областните дирекции по безопасност на храните. В декларацията изрично се посочва номер и дата на фактурата за закупените и приложени продукти за растителна защита по т. 1 от настоящия раздел.
Декларацията се заверява от ОДБХ след представяне и проверка на записите, по чл. 115а от Закона за защита на растенията, които се вписват в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
3. ДФ ”Земеделие” извършва проверка на изискуемите документи по Раздел ІІІ на Указанията за прилагане на помощта и изчислява размера на подпомагане.
4. ДФ „Земеделие“ извършва служебна проверка от официалната интернет страница на НАП, към момента на представяне на документите по т. 1 и т. 2 на настоящия раздел, удостоверяваща наличие или липса на публични задължения към държавния бюджет. В случай на наличие на задължения, ОД на ДФ „Земеделие“ изпраща уведомително писмо, като се дава срок от 10 дни от датата на получаване на писмото от страна на бенефициера да се погасят задълженията. При неизпълнение, заявлението се отхвърля и бенефициера не подлежи на подпомагане
5. ДФ „Земеделие“ превежда дължимата сума по банковата сметка на земеделския стопанин и изпраща Уведомително писмо за изплатения размер на помощта.
6. В случай на отказ, ДФ „Земеделие“ уведомява кандидата с писмо.
           
            ІV. КОНТРОЛ И ОТГОВОРНОСТИ
            1. ДФ „Земеделие” може да извършва последващ контрол за констатиране размера на площите, обект на подпомагане.
            2. При констатирано нецелево използване на помощта, включително и при анулирани фактури, при деклариране на неверни данни, при представяне на неистински документи, както и при неспазване на мерките за контрол на вредители по трайни насаждения през зимния период, предвидени в Програмата, помощта подлежи на връщане. Вземането става изискуемо, ведно със законната лихва от датата на получаването й.
3. ДФ „Земеделие” може по всяко време да изисква информация и документи от земеделските стопани във връзка с доказването на правомерното използване на помощта.
            4. Дирекция „КСП” в ЦУ на ДФ „Земеделие” извършва административна проверка на база извадка от 5 % от бенефициерите. Определянето на извадката се извършва при спазване на съотношение: 40 % на база риск-анализ (при рисков фактор размер на площта, за която се кандидатства) и 60 % на случаен принцип от обхвата.
 
V. СРОКОВЕ НА ПОМОЩТА 
1. Сроковете за кандидатстване и представяне на документи по Раздел ІІ и Раздел ІІІ от схемата се определят от УС на ДФ „Земеделие” на два етапа, както следва:
1.1. За продуктите за растителна защита, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките:
            ü Срок за подаване на заявления: от 23 февруари до 17 март 2023 г.
            ü Срок за отчитане и представяне на документи по т. 1 и т. 2 от Раздел ІІІ на настоящите указания: до 19 май 2023 г..
            ü Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г.
            1.2. За продуктите за растителна защита и продуктите за ускоряване на процесите на гниене на листата, за контрол на вредители при трайни овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад.
            Сроковете по този етап ще се определят след пренотифициране на схемата и след получаване на окончателния номер в регистъра на държавните помощи на Европейската комисия.            
2. Допуска се изплащане на помощта и след срока, при възникнали казуси и обстоятелства, изискващи извършване на допълнително обследване допустимостта за подпомагане на съответния бенефициер.
 
VІ. СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
1. Помощта, съгласно тази схема, е вид държавна помощ, предоставена при условията на правото на Европейския съюз.
2. Земеделски стопани, които не са малки или средни предприятия по смисъла на Регламент (ЕС) №702/2014 нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.
3. Земеделски стопани, които са предприятия в затруднено положение по смисъла на Регламент (ЕС) №702/2014 нямат право на помощта. При неизпълнение на това задължение помощта става изискуема и подлежи на връщане, заедно със законната лихва от датата на получаването й.
4. При спазване изискването за стимулиращ ефект (чл. 6, т. 2 от Регламент (ЕС) №702/2014 г.), работата по проекта или дейността, предмет на подпомагане с държавната помощ, не може да започне преди подаване на писмено заявление до предоставящия орган.          
5. Помощта не може да е свързана с мерки, за които в законодателството на Съюза е предвидено, че разходите по тези мерки са за сметка на бенефициера, освен ако разходите за тях се покриват изцяло от задължителни такси, наложени на бенефициерите.
6. Земеделски стопани, които са предприятия - обект на неизпълнено разпореждане за възстановяване вследствие на предходно решение на Комисията, с което дадена помощ се обявява за неправомерна и несъвместима с вътрешния пазар нямат право на помощта.
7. Помощта, съгласно тази схема може да се натрупва с:
- всякаква друга държавна помощ, доколкото тези мерки се отнасят до различни установими допустими разходи;
- всякаква друга държавна помощ във връзка със същите допустими разходи, които частично или напълно се припокриват, само ако това натрупване не води до надвишаване на най-високия интензитет на помощта или размер на помощта, приложими за тази помощ по силата на Регламент (ЕС) №702/2014 г.;
- с помощ de minimis за едни и същи допустими разходи, ако в резултат на това натрупване интензитетът на помощта или размерът на помощта не превишава стойностите, определени в Регламент (ЕС) №702/2014 г.
8. С цел недопускане на превишаване на максималния интензитет на помощта, посочен в т. 6, І Общи положения, се въвежда следния механизъм за контрол: преди първоначалната дата на прилагане на схемата от страна на МЗм е изискана официална информация от компетентните дирекции в МЗм, прилагащи схеми и мерки за подпомагане с публични средства, предвидено ли е подпомагане за продукти за растителна защита за контрол на вредители по трайните овощни насаждения, ягоди, малини и маслодайна роза, през зимния период, утвърдени в Програмата. При кандидатстване за помощта, бенефициерът декларира ползването на друго публично финансиране.
            9. При подпомагане при условията на тази схема не се допуска промяна по отношение на субектите, които се подпомагат.
10. Публикуване и информация
Във връзка изпълнение на изискванията на чл. 9 от Регламент (ЕС) 702/2014 г. Публикуване и информация, и към настоящия момент на  уебсайта на МЗм се поддържа актуален списък на държавните помощи, съдържащ информация за видовете помощи, период на подпомагане, правно основание, цел, форма и интензитет на помощта, както и препращане към официалния уебсайт на Комисията, където са публикувани всички държавни помощи (обобщена информация, в случаите на помощи освободени от нотификация, или решенията на ЕК относно съвместимостта с правилата за държавни помощи).
На уебсайта на предоставящия орган на държавни помощи в земеделието - Държавен фонд „Земеделие” се публикуват указания за прилагане на всички държавни помощи в земеделието, попадащи в обхвата на груповото освобождаване, минималните помощи и други данни, необходими за наблюдението и прозрачността на държавните помощи.
11. Наблюдение
Във връзка с изпълнение на изискванията на чл. 13 от Регламент (ЕС) 702/2014 г. Наблюдение, за поддържане на подробни записи с информация и подкрепяща документация, чрез която може да се установи изпълнението на всички условия, определени в регламента, в  МЗм се съхранява официална документация и информация относно изпратените уведомления до Европейската комисия, решенията на ЕК за схемите за държавна помощ, помощите, попадащи в обхвата на групово освобождаване, минималните помощи и други данни, необходими за наблюдението и прозрачността на държавните помощи.
Подробните записи с информация и подкрепяща документация, чрез които може да се установи изпълнението на всички условия, определени в Регламент (ЕС) №702/2014 г. се съхраняват за период от 10 години от датата на предоставяне на последната помощ по схемата за помощ.
            В ДФ”Земеделие” се съхраняват документите по Раздели ІІ и ІІІ от настоящите указания за предоставяне на помощта.
12. При спазване изискването за прозрачност и публикуване на информацията, в съответствие с чл.9, параграф 2, б. „в“ от Регламент (ЕС) №702/2014 г., на сайта на ДФ“Земеделие“ се публикува информация за всяка отпусната индивидуална помощ, надхвърляща 60 000 EUR за бенефициери, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство.
                  13. В съответствие с чл. 10 от Закона за държавните помощи, ДФ ”Земеделие” е администратор по помощта, в частта по прилагането и предоставянето на помощта.
14. Предоставените финансови средства по настоящата държавна помощ, имат характер на публично вземане. Принудително събиране на тези средства се осъществява от ДФ“Земеделие“ по реда на ЗПЗП, АПК и ДОПК.
 
 
За МЗм                                                                За ДФ ”Земеделие”
Заместник-министър:  (П)                                                    Изпълнителен директор:  (П)
Крум Неделков                                                                    Георги Тахов


[1] Третиранията през невегетационния период или така наречените „зимни пръскания“ се извършват в периода след листопад през есента и след преминаване на зимните студове до фенофаза „набъбване на пъпките”. Те са насочени срещу презимуващите форми на вредителите.

[2]  Дефиниция за „предприятие в затруднено положение” означава предприятие, по отношение на което е изпълнено поне едно от следните обстоятелства:
(a) в случай на дружество с ограничена отговорност (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), когато повече от половината от записания акционерен капитал е изразходван поради натрупани загуби. Такъв е случаят, когато приспадането на натрупаните загуби от резервите (и всички други елементи, които по принцип се считат за част от собствения капитал на дружеството) води до отрицателен кумулативен резултат, който надвишава половината от записания акционерен капитал. За целите на тази разпоредба „дружество с ограничена отговорност“ се отнася по-специално до видовете дружества, посочени в приложение I към Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (31), а понятието „акционерен капитал“ включва, когато е приложимо, премии от акции;
(б) в случай на дружество, при което поне част от членовете носят неограничена отговорност за дълговете на дружеството (различно от МСП, което съществува от по-малко от три години), когато повече от половината от капитала му, посочен в баланса на дружеството, е изразходван поради натрупани загуби. За целите на настоящата разпоредба „дружество, при което поне част от членовете носят неограничена отговорност за дълговете на дружеството“ се отнася по-специално до видовете дружества, упоменати в приложение II към Директива 2013/34/ЕС;
 (в) когато предприятието е в процедура по колективна несъстоятелност или отговаря на критериите на националното право, за да бъде подложено на процедура по колективна несъстоятелност по искане на неговите кредитори;
(г) когато предприятието е получило помощ за оздравяване и все още не е възстановило заема или не е прекратило гаранцията, или е получило помощ за преструктуриране и все още е обект на план за преструктуриране;
(д) в случай на предприятие, което не е МСП и през последните две години:
(i) съотношението задължения/собствен капитал на предприятието е било по-голямо от 7,5; както и
(ii)съотношението за лихвено покритие на предприятието, изчислено на основата на EBITDA, е било под 1,0.
 

3 Съгласно т. 2 от заповед № РД 12-12/15.10.2019 г. на министъра на земеделието,  храните и горите, с която се одобрява Програмата

[4] При спазване изискването на чл.6, т.2 от Регламент (EС) № 702/2014 г., заявлението за помощ следва да съдържа поне следната информация:
  • наименованието и размера на предприятието;
  • описание на проекта или дейността, включително съответната начална и крайна дата;
  • местонахождението на проекта или дейността;
  • списък с допустимите разходи;
  • вида (безвъзмездна помощ, заем, гаранция, възстановяем аванс или друг вид) и размера на публичното финансиране, необходимо за проекта/дейността.
 

Свързани статии

Започва прием на проекти за агротехника с до 50% субсидия, макс. 120 000 лв.
Субсидията покрива до 50% от допустимите разходи за инвестиции в агротехника, но не повече от 120 000 лева. Тя се предоставя под формата на капиталова субсидия за закупуване на машини, оборудване и линии за подготовка, охлаждане и съхранение при производството на собствена първична земеделска продукция.
03.02.2020 г.
2829
ДФЗ отпуска субсидии за закупуване на доилна техника
Помощта се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на инвестицията. Максималният размер на подпомагането е до 50% от приемливите разходи за един проект, но не повече от 25 000 лева.
15.09.2021 г.
3557
1
ДФЗ ще субсидира с 50% покупката на доилни агрегати за ферми
Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) ще субсидира с 50% покупката на допилни агрегати и машини.  Схемата ще стартира на 3-ти Юли и документи ще се приемат до 31-ви юли 2019 г.
19.06.2019 г.
16104
Последно публикувани
към всички обяви

Последвайте АгроСалон във Фейсбук

Agrosalon.BG